สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทรศัพท์/โทรสาร 02-256-4930

CASE OF THE MONTH

PHOTO QUIZ

เด็กชายไทย 2 ปี มีไข้สูง ไอ น้ำมูก 1 วันหลังจากนั้นเกร็งกระตุกทั้งตัวนาน 10 นาที หลังจากชักไม่รู้สึกตัว MRI ดังรูป ตรวจร่างกาย BT 39 c, RR 24/min, drowsiness, myoclonic jerk, hyperreflexia