สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทรศัพท์/โทรสาร 02-256-4930

CASE OF THE MONTH

PHOTO QUIZ

เด็กหญิงไทย อายุ 1 ปี มีไข้สูง อาเจียน 1 วัน ต่อมามีผื่นขึ้นเป็นจุดแดงๆตามตัวดังรูป แล้วลามไปแขนขา ภายใน 2 ชั่วโมง ดูซึมลง ตรวจร่างกาย BT 38.3 c, PR 140/min (fair), BP 82/46 mmHg, RR 38/min, stiffneck positive