สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทรศัพท์/โทรสาร 02-256-4930

CASE OF THE MONTH

PHOTO QUIZ

เด็กชายไทยอายุ 2 ปี ไข้สูง ไอ น้ำมูก และผื่นแดง ตรวจร่างกาย BT 38.3 c, BP 100/70 mmHg และผื่นดังรูป