สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทรศัพท์/โทรสาร 02-256-4930

CASE OF THE MONTH

PHOTO QUIZ

เด็กชายไทย อายุ 12 ปี น้ำหนัก 50 กก. มาด้วยมีไข้สูง เจ็บคอมาก ไม่มีน้ำมูก ไม่ไอ ไม่มีเสียงแหบ ไม่มีประวัติสัมผัสเด็กป่วย ไม่มีประวัติแพ้ยา ตรวจร่างกายดังภาพ