สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทรศัพท์/โทรสาร 02-256-4930

CASE OF THE MONTH

PHOTO QUIZ

เด็กหญิงไทย 7 ปี มาด้วยไข้สูง ไอมาก 3 วัน ไม่มีน้ำมูก ไม่เหนื่อย ตรวจร่างกาย RR 34 bpm, lungs: fine crepitation both lungs, CXR ดังแสดงในรูป A การตรวจ lab bedside ได้ผลดังรูป B