สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทรศัพท์/โทรสาร 02-256-4930

CASE OF THE MONTH

PHOTO QUIZ

เด็กวัยรุ่น 14 ปี มาด้วยไข้ต่ำ 3 วัน และเป็นผื่นดังรูป A มีผื่นลักษณะนี้ที่ลำตัวและหลัง ส่งตรวจผื่นย้อม wright stain ได้ผลดังรูป B