สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทรศัพท์/โทรสาร 02-256-4930

CASE OF THE MONTH

PHOTO QUIZ

เด็กทารกแรกเกิด อายุ 1 เดือน มาด้วยหนองที่หัวไหล่ซ้ายดังรูป ไม่มีต่อมน้ำเหลืองที่อื่นโต