สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทรศัพท์/โทรสาร 02-256-4930

CASE OF THE MONTH

PHOTO QUIZ

เด็กชายอายุ 3 ปี ไม่มีโรคประจำตัว มีแผลพุพองที่ขา 2 ข้าง ไม่ได้รับการรักษา 1 วัน มีไข้สูง อาเจียน ท้องเสีย ปลายมือปลายเท้าลอก และต่อมาเกิดผื่นดังรูป BT 38.3 c, PR 170/min, BP 90/57 mmHg