สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทรศัพท์/โทรสาร 02-256-4930

CASE OF THE MONTH

PHOTO QUIZ

เด็กชายชาวพม่าอายุ 6 ปี ได้รับวัคซีนถึงอายุ 1 ปี ครั้งนี้มาด้วยอาการไข้ ไอ น้ำมูก ตาแดง และผื่นดังรูป ตรวจร่างกาย BT 38.3 c, conjunctivitis both eyes, rashes as seen in figure prominent at face and trunk, others: WNL