สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทรศัพท์/โทรสาร 02-256-4930

CASE OF THE MONTH

PHOTO QUIZ

ผู้ป่วยอายุ 8 ปี มีไข้สูง 4 วัน อาเจียนและปวดท้อง มีผื่นขึ้นพร้อมกับไข้ลดลง