สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทรศัพท์/โทรสาร 02-256-4930

CASE OF THE MONTH

PHOTO QUIZ

เด็กอายุ 3 ปี ปฏิเสธโรคประจำตัว มาด้วย ไข้ ไอ หนังตาบวมทั้ง 2 ข้าง เป็นมา 4 วัน ไม่มีผื่น ไม่มีปากบวมหรือขาบวม ตรวจร่างกายพบ tonsil enlargement with white patch อาการตาบวมดังรูปที่ 1 และ ผล Peripheral blood smear พบลักษณะเม็ดเลือดขาวดังรูปที่ 2