สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทรศัพท์/โทรสาร 02-256-4930
NEWS news_icon
Update เนื้อหา เดือนกรกฎาคม 2563

1 กรกฎาคม 2563 , -
กด link ด้านล่าง เพื่อติดตามเนื้อหาล่าสุด

Update เนื้อหา เดือนกรกฎาคม 2563

- Collective review: Tuberculosis in children

  ฟังการบรรยายย้อนหลัง 

- Collective review: Infection control

  ฟังการบรรยายย้อนหลัง 


- Emerging and re-emerging infectious diseases

- ID Conference: Eye infections_What should pediatricians know?

- Interesting case: A 1-mo-old infant with sepsis and meningitis

- Interesting case: A 11-yr-old girl presents with high-grade fever

- Procalcitonin: Clinical use in pediatrics


**E-learning** โดย รศ.นพ.ชิษณุ พันธุ์เจริญ

- Vaccines for medical care providers  

- Case: A 6-mo-old infant with acute fever  

- Case: A 11-mo-old infant, fever with rash  

- Case: 2-year-old child presents with fever and dyspnea


- รวบรวม link คลินิกจุฬาคิดส์คลับทอล์ค


ติดตามการ update ครั้งถัดไป เดือนสิงหาคม 2563

Follow us on twitter