สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทรศัพท์/โทรสาร 02-256-4930
NEWS news_icon
Update เนื้อหา เดือนเมษายน 2563

15 เมษายน 2563 , -
กด link ด้านล่าง เพื่อติดตามเนื้อหาล่าสุด

Update เนื้อหา เดือนเมษายน 2563

**COVID-19**

- ประชุมวิชาการวาระพิเศษ ครั้งที่ 1: COVID-19 Clinical presentation and Laboratory diagnostic tests วันที่ 24 เมษายน 2563 (Click เพื่อฟังการบรรยาย)

- Clinical presentations and laboratory diagnostic test (สไลด์ประกอบการบรรยาย)

- COVID-19 in children (Grand round on the webcast 16 เมษายน 2563) (Click เพื่อฟังการบรรยาย)

- COVID-19 in children (สไลด์ประกอบการบรรยาย)

- คำแนะนำการใช้อุปกรณ์ส่วนบุคคลป้องกันการติดเชื้อ (Personal Protective Equipment, PPE) ฉบับวันที่ 20 เมษายน 2563

- ข้อมูลยาสำหรับการรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

- COVID-19 in children

- แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับวันที่ 8 เมษายน 2563

- แนวทางการบำบัดรักษาทางระบบหายใจในผู้ป่วยเด็กที่ติดเชื้อ COVID-19 โดยสมาคมโรคระบบหายใจและเวชบาบัดวิกฤตในเด็ก (6 เมษายน 2563)

- แนวทางการทําความสะอาดฆ่าเชื้อในสถานที่ที่ไม่ใช่สถานพยาบาล โดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

**E-learning**

- Common infectious diseases: Acute diarrhea (รศ.นพ.ชิษณุ พันธุ์เจริญ)

- Common infectious diseases: Respiratory tract infections (รศ.นพ.ชิษณุ พันธุ์เจริญ)

- Dengue (รศ.นพ.ชิษณุ พันธุ์เจริญ)

 


ติดตามการ update ครั้งถัดไป เดือนพฤษภาคม 2563

Follow us on twitter