สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทรศัพท์/โทรสาร 02-256-4930
EVENT/ACTIVITY news_icon
Training on Care and Counselling for HIV-infected Children and Adolescents

สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า

18-20 ธันวาคม 2562

-

การประชุมวิชาการ The 2nd Chiang Mai Conference on Pediatric Infectious Diseases (2nd CMC-PID)

เชียงใหม่

29 พ.ย. 2562

-

การประชุมวิชาการ Pharmacotherapy in Infectious Diseases ครั้งที่ 11

โรงแรมเอเชีย กรุงเทพ

14 พ.ย. 2562

-

The 11th World Congress of The World Society for Pediatric Infectious

ประเทศฟิลิปปินส์

5-8 พ.ย. 2562

-

การสัมมนาติดตามความคืบหน้าของการให้บริการเพร็พในประเทศไทย

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

29 ต.ค. 2562

-

The 19th TREAT Asia Network Annual Meeting

The Athenee Hotel

25 ต.ค. 2562

-